Wirtualny KNURÓW - Strona główna Wirtualny KNURÓW
Forum dyskusyjne
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Nowoczesna - Niewiarygodna

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Wolna dyskusja
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BenonDołączył: 02 Wrz 2013
Posty: 34

PostWysłany: Nie Paź 30, 2016 11:47 pm    Temat postu: Nowoczesna - Niewiarygodna Odpowiedz z cytatem

Nowoczesna - Niewiarygodna

Partia - a wcze?niej stowarzyszenie - "Nowoczesna" próbuje prezentowa? si? jako ugrupowanie profesjonalistów, osób wiarygodnych i otwartych na dialog ze spo?ecze?stwem. Jednak?e dzia?ania aktywistów "Nowoczesnej" stoj? niejednokrotnie w sprzeczno?ci z deklarowanymi przez nich warto?ciami.

"Nowoczesna" by?a i jest przeciwna programowi "Rodzina 500 plus", gdy? - jak twierdzi - doprowadzi on do ruiny finanse pa?stwa. Pomimo tego przewodnicz?cy Nowoczesnej Ryszard Petru pobiera 500-z?otowe wsparcie na swoje drugie dziecko. Uzasadniaj?c swoje post?powanie Petru powiedzia?:

"Zg?osi?em si? po 500 plus, mówi?em, ?e to zrobi? - dla zasady. Wprowadzili?my poprawk?, która zosta?a odrzucona, ?eby osoby bardziej zamo?ne tego nie otrzymywa?y. (...) Powiedzia?em, ?e b?d? bra? i b?d? bra?. Je?eli s? ulgi w komunikacji miejskiej dla dzieci, to wszyscy dostaj?, prawda?" [1], [2]

Warto zastanowi? si? na jak? zasad? powo?uje si? Ryszard Petru w cytowanej wy?ej wypowiedzi. Prawdopodobnie chodzi o dewiz?: bierz ile si? da, nie ogl?daj?c si? na nic i na nikogo, je?eli tylko masz tak? mo?liwo??. To jest ta sama norma, jak? cz??? opinii publicznej przypisa?a nagranej na filmiku zamieszczonym na "YouTube" tak zwanej Chytrej Babie z Radomia, która kilka lat temu podczas miejskiej wigilii publicznej zgarn??a ze sto?u trzy flaszki gazowanego napoju. Tyle tylko, ?e Chytra Baba z Radomia w przeciwie?stwie do Pazernego Rycha Mened?era nie pe?ni?a i nie pretendowa?a do ?adnych funkcji publicznych, nie wyg?asza?a przed szerokim forum moralitetów o potrzebie oszcz?dzania i nie wygl?da?a na osob? z warstwy krezusów. Co wi?cej: Chytra Baba odda?a jeden z napojów innej kobiecie. [3]

Z o?wiadczenia maj?tkowego Ryszarda Petru mo?na dowiedzie? si?, ?e w 2015 roku zarobi? on imponuj?c? kwot? 2 224 031,33 z? brutto, czyli jego przeci?tne miesi?czne wynagrodzenie wynosi?o wówczas 185 335,94 z?. ?atwo policzy?, ?e 500-z?otowe wsparcie jakie Ryszard Petru pobiera na drug? córk? stanowi oko?o 0,27% jego ?redniego miesi?cznego zarobku. [4]

Na pocz?tku wrze?nia 2016 roku "Nowoczesna" - w tym osobi?cie Ryszard Petru - pocz??a ?ebra? w?ród wyborców o 10-z?otowe miesi?czne datki na wsparcie dzia?alno?ci partii. "10 z? to w miar? niewielka kwota, równowarto?? ?redniej ceny kawy w restauracji" - przekonywa? lider "Nowoczesnej" na swoim facebookowym profilu. [5]

Przeci?tne miesi?czne wynagrodzenie w drugim kwartale 2016 roku wynosi?o 4019,08 z? brutto. Zatem 10-z?otowa "kawowa" ja?mu?na po któr? wyci?ga r?k? "Nowoczesna" i Petru odpowiada w przybli?eniu 0,25% ?redniego miesi?cznego zarobku. [6]

Z powy?szego wynika, ?e 500 z? w relacji do wynagrodzenia Ryszarda Petru i 10 z? w relacji do wynagrodzenia osoby zarabiaj?cej tak zwan? ?redni? krajow?, to mniej wi?cej taki sam procent. St?d nasuwa si? wniosek, i? lider "Nowoczesnej" nie jest gotowy na takie po?wi?cenie materialne, jakiego oczekuje od innych. Mo?na w zwi?zku z tym przypuszcza?, ?e tych którzy zdecydowali si? wp?aci? pieni?dze na konto "Nowoczesnej" Ryszard Petru uwa?a za frajerów.

By? mo?e, kto? uzna, ?e rezygnacja Petru z pobierania pieni?dzy z "Rodziny 500 plus" mia?aby znaczenie symboliczne, gdy? ?rodki jakie dostaje s? kropl? w morzu wydatków ponoszonych z finansów publicznych na ten program. Jednak symbole czynione przez polityków - zw?aszcza tych opozycyjnych - maj? znaczenie, s? bowiem ?wiadectwem ich charakteru i intencji. Po?aszczenie si? przez krezusa Petru na 500 z? z programu, który uwa?a za szkodliwy dla równowagi bud?etu pa?stwa, te? jest symbolem - symbolem pokazuj?cym chciwo??, ob?ud? i krótkowzroczno?? przewodnicz?cego "Nowoczesnej".

Poruszaj?c kwesti? symboli trudno nie wspomnie? o znaku rozpoznawczym Ryszarda Petru, jakim s? wpadki przytrafiaj?ce mu si? przy okazji wypowiedzi. Wszyscy pope?niaj? b??dy. Jednak paru potkni?ciom sternika "Nowoczesnej" warto po?wi?ci? nieco uwagi.

"Rozpoczynamy ?wi?ta. Po ?wi?tach jest, przypominam, sze?ciu króli i ko?czy si? pierwsze pó?rocze. Kiedy oni chc? to zrobi??" - powiedzia? pod koniec pa?dziernika 2015 roku Ryszard Petru o planowanej przez PiS likwidacji gimnazjów. [7]

3 maja 2015 Petru napisa? na "Facebooku": "Nasza Konstytucja ma ju? 225 lat. Druga na ?wiecie, pierwsza w Europie. Trzyma si? ?wietnie, cho? PiS upar? si? by przesz?a przymusowy lifting. Wierz?, ?e mimo przej?ciowych "niedogodno?ci" b?dzie nas chroni? przez kolejne stulecia. (...)." [8]

W listopadzie 2015 roku, komentuj?c u?askawienie Mariusza Kami?skiego, szef "Nowoczesnej" stwierdzi?: "Ewidentnie to jest do sprawdzenia, czy prezydent Duda nie z?ama? konstytucji. Przypomn?, przed wojn? by? taki moment, ?e Pi?sudski po 35., zamach majowy, a potem to, co si? dzia?o do 39. by?o swego rodzaju nagi?ciem... zerwaniem tych szwów". [9]

Kto aspiruje do roli przywódcy danej spo?eczno?ci, powinien si? orientowa? w jej obyczajach, tradycji i historii. Jak wida? z przytoczonych cytatów Ryszard Petru wykazuje istotne braki wiedzy z tych dziedzin.

W twórczo?ci science-fiction wyst?puje motyw humanoidów - istot cz?owiekopodobnych przys?anych na Ziemi? w nieprzyjaznych zamiarach. Taki humanoid z pozoru nie ró?ni si? od prawdziwego cz?owieka. Jednak z czasem coraz bardziej uwidaczniaj? si? jego obco?? i szkodliwo?? poczyna?. Numerów jakie wycina Ryszard Petru mo?na by si? spodziewa? po jakim? wype?niaj?cym w Polsce swoj? misj? polonoidzie. Warto zada? sobie pytanie: kto i po co móg?by takiego polonoida nas?a?.

Wiceprzewodnicz?c? partii "Nowoczesna" i jej klubu parlamentarnego jest Katarzyna Lubnauer. Pos?anka Lubnauer posiada stopie? naukowy doktora matematyki. Matematycy to niejednokrotnie ludzie o szerokich uzdolnieniach, potrafi?cy wykorzysta? umiej?tno?? logicznego my?lenia i wyobra?ni? w obszarach na ogó? ma?o kojarzonych z "królow? nauk". Pos?anka Lubnauer raczej nie nale?y do tej kategorii matematyków.

Aktywno?? Katarzyny Lubnauer nap?dza piorunuj?ca mieszanka k?amstwa, bezczelno?ci i g?upoty. Oto przyk?ad.

6 pa?dziernika 2016 roku Lubnauer udziela?a wywiadu w radiu RMF FM. Prowadz?cy rozmow? Marcin Zaborski zapyta? na pocz?tku dlaczego "Nowoczesna" odrzuci?a w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. "Mo?e dlatego, ?e pos?owie Nowoczesnej nigdy nie sk?adali tej obietnicy co Prawo i Sprawiedliwo??, ?e ka?dy projekt obywatelski nie b?d? kierowa? do kosza, tylko b?d? kierowa? do komisji." - odpar?a Lubnauer (gramatyka oryginalna, wyt?uszczenie moje).

Ta odpowied? Lubnauer by?a k?amliwa, gdy? przed wyborami na portalu "Latarnik Wyborczy" "Nowoczesna" zgodzi?a si? z pogl?dem i? nale?y zakaza? odrzucania w pierwszym czytaniu projektów ustaw zg?oszonych przez obywateli do Sejmu. Podobne stanowisko przedstawi?o 11 obecnych pos?ów "Nowoczesnej" na portalu "Mam prawo wiedzie?". Ponadto w programie "Nowoczesnej" mo?na przeczyta?: "Opinie obywateli b?d? uwzgl?dniane w tworzeniu prawa. (...) Wprowadzimy rozbudowane mechanizmy obywatelskiego uczestnictwa.". Redaktor Zaborski nie omieszka? przypomnie? Lubnauer przytoczonych wy?ej o?wiadcze? "Nowoczesnej". [10], [11]

T?umaczenie Lubnauer by?o nie tylko k?amliwe, ale równie? bezczelne i g?upie, bowiem k?amstwo jakiego si? dopu?ci?a jest oczywiste i ?atwe do udowodnienia.

Wida?, ?e pos?anka Lubnauer - podobnie jak inni parlamentarzy?ci "Nowoczesnej" - w grze o nazwie kariera polityczna wesz?a na poziom przerastaj?cy jej mo?liwo?ci.

Postaci? groteskow? - nawet jak na standardy do jakich przyzwyczaja wyborców "Nowoczesna" - jest pose? Krzysztof Mieszkowski. Mieszkowski by? latach 2006-2016 dyrektorem Teatru Polskiego we Wroc?awiu. Zapewne ka?dy dyrektor teatru chce wystawia? na swojej scenie dzie?a genialne. Mieszkowski poszed? w realizacji tych pragnie? o jedn? liter? dalej. T? liter? jest litera "t", bowiem przedstawienie "?mier? i dziewczyna" grane na deskach Teatru Polskiego od listopada 2015 roku jest nie tyle genialne co genitalne.

Mieszkowski i re?yserka widowiska Ewelina Marciniak obwieszczali, ?e przedstawienie b?dzie zawiera?o sceny erotyczne z udzia?em aktorów porno, nie chcieli jednak ujawni? ?adnych szczegó?ów na ten temat. Normalny aktor i aktor porno tym ró?ni? si? od siebie, ?e ten pierwszy przedstawiaj?c scen? erotyczn? udaje ?e uprawia seks, a aktor porno po prostu kopuluje. Wobec tego podnios?y si? protesty wywo?ane podejrzeniami, ?e w sztuce, któr? przygotowuje teatr Mieszkowskiego aktorzy pornograficzni b?d? spó?kowali na oczach publiczno?ci. [12], [13]

Na premierze "?mierci i dziewczyny" okaza?o si?, ?e "aktorzy porno wyst?pili co prawda w krótkiej scence, ale do penetracji nie dosz?o", jak skrz?tnie odnotowa? w swojej recenzji Miros?aw Kocur. Je?eli aktorzy pornograficzni odgrywaj? scen? seksu w przedstawieniu wroc?awskiego teatru tak samo jak normalni aktorzy, to po co w takim razie ówczesny dyrektor Mieszkowski ich anga?owa?? Prawdopodobnie by? to element kampanii promocyjnej prowadzonej przez obecnego pos?a "Nowoczesnej". Lecz taka promocja jest nieudolna i tandetna, bo je?eli przedstawienie "?mier? i dziewczyna" niesie jakie? g??bsze przes?anie, to zosta?o ono skutecznie przes?oni?te genitaliami czeskich aktorów porno. [14]

31 stycznia 2016 roku w programie telewizyjnym "M?odzie? kontra" Mieszkowski zosta? poproszony o wyra?enie swojej opinii na temat "artystycznej" instalacji hiszpa?skiego performera Abla Azcony polegaj?cej na u?o?eniu s?owa "pederastia" z 242 konsekrowanych Hostii, które Azcona wy?udza? udaj?c, ?e chce przyj?? komuni? i nast?pnie po kryjomu wynosi? z ko?cio?ów. Mieszkowski oznajmi?: "Nie odbiera?bym prawa arty?cie do takich manifestacji." [15], [16]

Tak? opini? przedstawi? cz?owiek, który stroi si? w piórka przeciwnika mowy nienawi?ci. A przecie? Mieszkowski wie, ?e sztuka podobnie jak mowa jest ?rodkiem komunikacji. Czy zbezczeszczenie jednej z najwi?kszych ?wi?to?ci katolików nie komunikuje nienawi?ci wobec tej grupy religijnej?

Krzysztof Mieszkowski od wielu lat podaje w swoich o?wiadczeniach maj?tkowych, ?e nie posiada ?adnych ?rodków pieni??nych, przy czym jego roczne wynagrodzenie jako dyrektora Teatru Polskiego we Wroc?awiu wynosi?o w 2012 roku ponad 106 tys. z?, a w latach 2013-2015 ponad 121 tys. z?. [17], [18]

Trudno nie zada? pytania, czy cz?owiek, który zarabia ponad 100 tys. z?otych rzeczywi?cie nie ma ?adnych oszcz?dno?ci. A je?eli nie ma, to czy jest on na tyle powa?ny by powierza? mu mandat pos?a.

"Nowoczesna" opowiada?a si? przeciwko finansowaniu partii z bud?etu pa?stwa. Dlatego mo?e budzi? niesmak upór, z jakim to ugrupowanie odwo?uje si? od decyzji Pa?stwowej Komisji Wyborczej (PKW) o zmniejszeniu mu pa?stwowych subwencji. Powodem decyzji PKW jest b??d, który pope?nili rzekomi eksperci z "Nowoczesnej" przelewaj?c pieni?dze z po?yczki na niew?a?ciwe konto. [19]

"Nowoczesna" odwo?a?a si? od decyzji PKW do S?du Najwy?szego, który w orzeczeniu z 22 wrze?nia 2016 roku skarg? partii Ryszarda Petru oddali?. "Nowoczesna" jest znana z admiracji polskiego s?downictwa. Pomimo tego, jej pos?owie nie wykluczaj? zaskar?enia orzeczenia S?du Najwy?szego do Europejskiego Trybuna?u Praw Cz?owieka w Strasburgu. [20], [21], [22]

Nale?y zauwa?y?, ?e wspominane wcze?niej 10-z?otowe ?ebry kawowe "Nowoczesna" rozpocz??a w?a?nie wtedy, gdy zawis?a nad ni? gro?ba przykr?cenia kroplówki z pa?stwowym szmalem.

Jakie efekty przynosi proszalna akcja "Nowoczesnej"? W wyborach w 2015 roku g?osowa?o na "Nowoczesn?" nieca?e 1,16 mln osób. St?d mo?na wnioskowa?, ?e "Nowoczesn?" satysfakcjonowa?aby sytuacja, kiedy udawa?oby si? jej wyci?ga? od wyborców mniej wi?cej 11,6 mln z? na miesi?c. Tyle bowiem otrzyma si? mno??c 10-z?otowe miesi?czne wsparcie o które dziaduje Petru et consortes przez liczb? wyborców "Nowoczesnej". [23]

Ryszard Petru zamie?ci? kawowy apel na swoim facebookowym profilu 6 wrze?nia 2015 roku. 27 wrze?nia 2016 roku "Wirtualna Polska" opublikowa?a informacj?, ?e po jego pro?bie wp?acono na konto partii oko?o 70 tys. z?. Je?eli podobne tempo zbiórki utrzymuje si? nadal, to "Nowoczesnej" udaje si? zebra? od ludzi oko?o 100 tys. z? na miesi?c. W takim wypadku miesi?czna wysoko?? ja?mu?ny przekazywanej "Nowoczesnej" wynosi nieca?e 9 groszy w przeliczeniu na jednego wyborc? tej partii. Nie jest to równowarto?? kawy w restauracji, tylko oko?o 3,6 metra bie??cego szarego papieru toaletowego (wed?ug cen "biedronkowych"). [24]

Je?eli wyborcy "Nowoczesnej", by j? wspiera?, rzeczywi?cie odejmuj? sobie od czterech liter te klika metrów papieru miesi?cznie, to znaczy, ?e przeceniaj? "Nowoczesn?" i niedoceniaj? papieru toaletowego. Co bowiem nale?y uzna? za bardziej dotkliwe? Czy brak w krytycznej sytuacji kawa?ka papieru do podtarcia? Czy brak na scenie politycznej "Nowoczesnej", która - w przeciwie?stwie do papieru toaletowego - nie spe?nia pok?adanych w niej oczekiwa? wyborców?
_________________
benon.salon24.pl
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Reklamiarz


Wysłany:     Temat postu: Reklama Google


Powrót do góry
szpitalniakDołączył: 18 Cze 2010
Posty: 929
Skąd: knurów

PostWysłany: Pon Paź 31, 2016 4:35 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

te? mi nowo??, ?e ta partia jest niewiarygodna,swetru to lobbysta,cz?owiek podstawiony,on i jego partia dla zwyk?ych szaraków nic nie zrobi,no mo?e nam jeszcze co? zabra?
_________________
szpitalniak
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
krzysiuDołączył: 16 Sie 2006
Posty: 1597

PostWysłany: Pon Paź 31, 2016 6:56 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

A inne partie w ogóle si? nie myl?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
BenonDołączył: 02 Wrz 2013
Posty: 34

PostWysłany: Wto Sty 03, 2017 1:11 am    Temat postu: Rysiek na Maderze - A?ka na ogierze Odpowiedz z cytatem

”Wirtualna Polska”

Rysiek na Maderze – A?ka na ogierze

Od sze?ciu króli Ryszard na wyspie Madera
Joann? krasawic? sadza na ogiera.
Waruj?c w Sejmu sali
Tyranów mia? obali?,
Lecz pó?niej to uczyni – bo bryka? chce teraz.
_________________
benon.salon24.pl
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
michal_gonciarzDołączył: 15 Paź 2017
Posty: 8

PostWysłany: Sob Paź 21, 2017 2:45 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Moim zdaniem ?adna partia polityczna nie jest wiarygodna. Ka?da ju? to udowodni?a. Zwró?my uwag? ?e w sejmie mamy tych samych ludzi, którzy tylko zmieniaj? partie polityczne. W nowoczesnej mamy za to bardzo du?o ludzi z PO. Moim zaufaniem jak na razie cieszy si? tylko Kukiz`15 z bardzo prostego powodu. Ci ludzie jeszcze nie byli u w?adzy, wi?c nie dostarczyli nam odpowiednich argumentów o tym ?e s? tak jak ta ca?a pozosta?a watacha.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Wolna dyskusja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
statystyka