Wirtualny KNURÓW - Strona główna Wirtualny KNURÓW
Forum dyskusyjne
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

MZGLiA - samorz?dowy zak?ad bud?etowy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Nasze miasto
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 52

PostWysłany: Sro Maj 22, 2019 11:30 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Jerzy Polaczek, pose? na Sejm RP. Polityk z du?ym sta?em, z pewno?ci? posiada "grub? skór?" (jak ka?dy do?wiadczony polityk) i jest odporny na mniej lub bardziej zas?u?on? krytyk?. Pomimo "gruboskórno?ci", w tym wyst?pieniu na sesji rady miasta https://www.youtube.com/watch?v=gL98BOs8s7s by? zdenerwowany (sam o tym mówi). Dlaczego by? zdenerwowany? Jako pose? przeciwstawi? si? nieprawid?owo?ciom i zwyk?emu potencjalnemu (w przysz?o?ci) marnotrawieniu publicznych i prywatnych ?rodków pieni??nych. Te nieprawid?owo?ci zobaczy? w Piekarach ?l?skich.

Czego dotyczy?y te nieprawid?owo?ci? Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych gdzie przewa?aj?c? liczb? udzia?ów w danej wspólnocie ma miasto Piekary ?l?skie - chodzi o Osiedle Wieczorka. Panie i Panowie urz?dnicy z Piekar "zdziwieni" i? przysz?a kontrola instytucji daj?cej dotacje i wypowiedzia?a umowy z których pochodzi?y/pochodzi? mia?y ?rodki finansowe jakie im zosta?y przyznane na termoizolacje. Dlaczego wypowiedziano umowy? Z powodu "znacz?cych rozbie?no?ci w dokumentach" - Prezes WFO?iGW to prawdziwy dyplomata - 4 akapity ni?ej link do wyst?pienia prezesa WFO?iGW.

Jak podzi?kowano Pos?owi który zatrzyma? te ró?ne dziwne akcje? Panu pos?owi nikt publicznie nie podzi?kowa?. Niektórym z w?odarzy po?ci?y nerwy i jak si? sko?czy?y argumenty merytoryczne to w ruch posz?y obelgi - 25 min 54 sekunda wyst?pienia https://youtu.be/gL98BOs8s7s?t=1551 . Pan Pose? zosta? publicznie zwyzywany w najgorszy mo?liwy sposób (celowo nie podam szczegó?ów – ten post ma mie? dla pana Polaczka wyd?wi?k jak najbardziej pozytywny).

Zak?ad Gospodarki Mieszkaniowej - jak powa?nie to brzmi, prawda? Zak?ad Gospodarki Mieszkaniowej plus urz?dnicy samorz?dowi ... jak ju? mleko si? rozla?o to okaza?o si? ?e wszystkiemu winny jest audytor. I ca?a powaga urz?du gdzie? si? ulotni?a ... Bam! Nie ma urz?du, winny znalaz? si? od razu. Na placu winnych zosta? PAN AUDYTOR z zewn?trznej firmy.

To co zrobi? pan Jerzy Polaczek to przyk?ad tego jak dba si? o finanse publiczne. Oprócz tego w Piekarach ?l?skich wielu ludzi nie rozumie ?e tak naprawd? pose? próbuje ochroni? przed katastrof? finansow? mieszka?ców (najemców) i w?a?cicieli tych wspólnot mieszkaniowych, które mia?yby by? zwi?zane z ociepleniem na warunkach jakie proponowa?y w?adze miasta (podano tam przyk?ad jednej wspólnoty gdzie zwrot z inwestycji liczony by? w setkach lat!).

Dla zainteresowanych: Spotkanie z mieszka?cami zorganizowane przez pana Jerzego Polaczka z urz?dnikami WFO?iGW https://youtu.be/PN_Mxq-7ldk (mo?na w ustawieniach przy?pieszy? pr?dko?? wy?wietlania do 1.5 razy). Bardzo merytoryczne wyst?pienie Prezesa WFO?iGW t?umacz?ce co si? sta?o, dlaczego zosta?y wypowiedziane umowy zwi?zane z dotacjami dla Wspólnot Mieszkaniowych. Na to spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele miasta Piekary ?laskie.

W?adze miasta Piekary ?l?skie spotkanie to zignorowa?y. Ciekaw jestem czy pojawi? si? "rzekomo-wszystkiemu-winny" pan audytor.

A jak jest u nas? Czy w?adze miasta Knurów kiedykolwiek potrafi?y/potrafi? wzi?? odpowiedzialno?? za (potencjalne) b??dy/nieprawid?owo?ci/nie?cis?o?ci którego skutkiem mog? by?/s? dodatkowe obci??enia finansowe dla mieszka?ców (najemców) i/lub w?a?cicieli we wspólnotach mieszkaniowych?

A mo?e u nas te? wszystkiemu by?by/jest winny Pan Audytor?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Reklamiarz


Wysłany:     Temat postu: Reklama Google


Powrót do góry
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 52

PostWysłany: Sob Lip 27, 2019 10:47 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Za?ó?my, ?e jeste? w Knurowie w?a?cicielem mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej (masz akt notarialny lokalu), która administrowana (nie zarz?dzana) jest przez MZGLiA. Masz wówczas wybrany zarz?d w?a?cicielski wybrany zgodnie z art. 20 ustawy o w?asno?ci lokali. Zarz?d ten reprezentuj?c ci? na zewn?trz podpisa? umow? cywilno-prawn? na mocy której MZGLiA b?dzie administrowa? wasz? wspólnot? (o dziwo umowa ta nazywa?a si? umow? o zarz?dzanie Smile - o tym mo?e kiedy? te? napisz?). Jako cz?onek wspólnoty chcia?by? si? dowiedzie?, w zwi?zku z przepisami RODO, kto we w waszej wspólnocie jest administratorem danych osobowych, wchodzisz wi?c na strone MZGLiA i czytasz. Po przeczytaniu klauzuli informacyjnej z linku https://www.mzglia.pl/rodo.html : jak Ci si? wydaje, kto w waszej wspólnocie mieszkaniowej jest administratorem danych osobowych? Kto jest administratorem danych osobowych a kto jedynie tzw. procesorem danych osobowych?

Jak my?lisz? Kto jako administrator danych osobowych (min. twoich danych osobowych) zleca ró?ne czynno?ci podmiotowi przetwarzaj?cemu (tzw. procesorowi danych osobowych) ró?ne czynno?ci?

Zmieniaj?c temat. Tydzie? temu chcia?em co? tam sobie sprawdzi? w mojej wspólnocie (drobna sprawa by?a) kontaktowa?em si? z MZGLiA i o dziwo wczoraj, w pi?tek dosta?em rzetelne informacje w ci?gu 5 dni roboczych dok?adnie te które chcia?em uzyska?. Jako klient op?acaj?cy dzia?ania jednostki organizacyjnej gminy niemaj?cej osobowo?ci prawnej osi?gaj?cej przychody (ca?kiem spore) z dzia?alno?ci zwi?zanej z zarz?dzaniem nieruchomo?ci wykonywanych na zlecenie jestem zdziwiony. Pozytywnie zdziwiony. Nie zawsze tak by?o ?e o co? pyta?em i dostawa?em w odpowiedzi na temat. Przyk?adem niech b?d? uchyby wody z lat 2011 - 2015, do dnia dzisiejszego nie otrzyma?em tych informacji. Ciekawe dlaczego?

Pisa?em ju? o tym wcze?niej, MZGLiA uzyskuje przychody z tego ?e administruje/zarz?dza wspólnotami, no i s?ysz? od kilku miesi?cy plotki ?e ja g?upoty wypisuje. Mo?e dla rozsiewaj?cych plotki na temat tego ?e g?upoty wpisuje GUS b?dzie lepszym ?ród?em informacji?

REGON MZGLiA tutaj https://knurow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=612&idmp=424&r=o - 271216856

Dane z GUS poni?ej:Wracaj?c do tematu... Pi?? dni i rzetelne dane liczbowe, nie?le! Jedna jaskó?ka wiosny nie czyni, no ale mo?e co? tam w MZGLiA drgn??o i urz?dnicy samorz?dowi wcielaj?cy si? w rol? przedsi?biorców (ale nie s? nimi) mo?e w ko?cu co? zrozumieli?

Nie wiem. Zobaczymy, czas poka?e. Mo?e w ko?cu si? uda w sposób cywilizowany wyja?ni? pewne sprawy bez kilkumiesi?cznego oczekiwania na informacje od naszego wspólnotowego procesora danych osobowych.

Tak, tak... MZGLiA jest tzw. procesorem danych osobowych a wspólnota mieszkaniowa reprezentowana przez zarz?d w?a?cicielski jest administratorem danych osobowych i zleca procesorowi ró?ne dzia?ania. Wspólnota jako ogó? w?a?cicieli z zarz?dem w?a?cicielskim z art. 20 uwl jest administratorem danych osobowych.

Nie ma innej mo?liwo?ci.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 52

PostWysłany: Pon Lip 29, 2019 11:47 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

PGM z Kielc, spó?ka komunalna z o.o. [link 1] zarz?dza wspólnotami mieszkaniowymi i w sposób w pe?ni profesjonalny, modelowo, informuje wszystkich swoich klientów, w?a?cicieli ze wspólnot mieszkaniowych, kto jest kim bior?c pod uwag? przepisy RODO we wspólnotach mieszkaniowych.

Najwa?niejszy fragment z PGM z Kielc:Dlaczego MZGLiA zamieszcza klauzule RODO [link 2] dla najemców mieszka? komunalnych (dla innych podmiotów i osób te?)? Mieszka? komunalnych którymi faktycznie zarz?dza (i ma prawo zarz?dza?) i dla których faktycznie jest administratorem danych osobowych (w my?l przepisów RODO).

Przecie? na stronie g?ównej MZGLiA od 2009 roku MZGLiA wyra?nie informuje i?, zacytuj? ostatnie zdanie ze strony g?ównej http://www.mzglia.pl :

Cytat:
Odr?bn? kategori? zada? jakimi zajmuje si? MZGLiA jest zarz?dzanie na zlecenie wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Knurowa.

Dlaczego MZGLiA, publicznie, w sposób otwarty, jawny, na stronie internetowej odno?nie RODO nie informuje swoich klientów, w?a?cicieli ze wspólnot mieszkaniowych (stan na dzie? 29.07.2019), które maj? zarz?dy w?a?cicielskie wybrane zgodnie z art. 20 UoWL, o tym ?e zgodnie z umowami odno?nie RODO, które podpisa? Dyrektor MZGLiA ze wspólnotami i w których MZGLiA zarz?dza/administruje (UoWL), MZGLiA jest procesorem danych osobowych (RODO)?

Przecie? dzi?ki publikacji tej klauzuli RODO Ci w?a?ciciele ze wspólnot mieszkaniowych b?d? mogli ?atwo pozna? swoje prawa zwi?zane z przepisami RODO, prawda?

[1] http://www.pgm.kielce.pl/index.php/aktualnosci-czytnik/items/informacyjna-rodo.html - dost?p z dnia 29.07.2019
[2] http://www.mzglia.pl/rodo.html - dost?p z dnia 29.07.2019
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 52

PostWysłany: Sro Sie 07, 2019 7:28 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Od pi?tku 02.08.2019 klauzula informacyjna dla Wspólnot Mieszkaniowych w Knurowie https://www.mzglia.pl/rodo2.html

Tak jak wcze?niej pisa?em, zgodnie z przepisami RODO, we wspólnotach mieszkaniowych MZGLiA jest podmiotem przetwarzaj?cym (procesorem). Administratorem danych osobowych w danej wspólnocie mieszkaniowej jeste?my my wszyscy, w?a?ciciele lokali.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Obywatel008Dołączył: 27 Gru 2016
Posty: 52

PostWysłany: Czw Sie 08, 2019 10:58 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Samorz?dowy zak?ad bud?etowy MZGLiA nie pobiera wynagrodzenia za us?ug? zarz?dzania/administrowania wspólnotami mieszkaniowymi? Naprawd?? Nie chce mi si? w to wierzy?.

W dniu dzisiejszym, tj. 08.08.2019, zapyta?em u ?róde?:

Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Nasze miasto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5
Strona 5 z 5

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
statystyka