Wirtualny KNURÓW - Strona główna Wirtualny KNURÓW
Forum dyskusyjne
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

W Polin hula nazi-demon

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Wolna dyskusja
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BenonDołączył: 02 Wrz 2013
Posty: 34

PostWysłany: Nie Lut 11, 2018 11:08 am    Temat postu: W Polin hula nazi-demon Odpowiedz z cytatem

W Polin hula nazi-demon

Od wielu lat demon nazizmu i nierozerwalnie zwi?zanego z nim antysemityzmu w?ada Polsk? czyni?c j? niebezpieczn? dla siebie i innych. Oto kilka oczywistych oznak tego op?tania.

Marsza?kowie sejmu i ministrowie spraw zagranicznych

11.02.2018 r. mija 9575 dzie? od inauguracyjnego posiedzenia pierwszego w pe?ni demokratycznie wybranego sejmu w III Rzeczypospolitej. Przez przesz?o 12 procent tego czasu funkcj? marsza?ka sejmu, czyli drugiej osoby w pa?stwie, pe?nili obywatele polscy pochodzenia ?ydowskiego.

11.02.2018 r. mija tak?e 9547 dzie? od chwili kiedy po raz pierwszy wotum zaufania rz?dowi III Rzeczypospolitej udzieli? sejm wy?oniony podczas w pe?ni wolnych wyborów. Przez przesz?o 15 procent tego czasu kluczowe stanowisko ministra spraw zagranicznych zajmowali politycy o korzeniach ?ydowskich.

Osób pochodzenia ?ydowskiego jest w Polsce nie wi?cej ni? u?amek procenta. Wobec tego, je?eli bierze si? pod uwag? czas pe?nienia funkcji marsza?ka sejmu i ministra spraw zagranicznych, to dostrzega si? znaczn? nadreprezentacj? Polaków o ?ydowskich korzeniach piastuj?cych wspomniane stanowiska.

Powy?sze przyk?ady ?wiadcz? o tym, ?e s?owia?ska wi?kszo?? w Polsce, nieskora do trudnej i odpowiedzialnej pracy, nak?ada na barki swych ?ydowskich wspó?obywateli (nota bene marnie ich za to wynagradzaj?c) ci??kie i niewdzi?czne zadania prowadzenia wa?nych spraw pa?stwowych. Tak? sytuacj? trzeba uzna? za wyzysk o pod?o?u antysemicko-nazistowskim.

Czym zajmuj? si? potomkowie lechickich kmieciów, kiedy ich semickie ofiary dbaj? w pocie czo?a o interesy Polskiego Pa?stwa? Odziani w esesma?skie mundury opychaj? si? tortami dekorowanymi swastykami z wafelków. Biesiadom towarzysz? co jaki? czas dziarskie hajlowania, gdy przypomni im si? jak cwanie zwalaj? uci??liw? robot? na tych poczciwych ?ydków.

Cmentarz ?ydowski w Warszawie

Na mocy ustawy przyj?tej przez parlament i podpisanej przez prezydenta RP 100 mln z? zostanie przekazanych na porz?dkowanie i konserwacj? Cmentarza ?ydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie. Ci z polskich antysemitów, którzy s? krótkowzroczni i niezorientowani zapewne burz? si?. By? mo?e utyskuj?, ?e to znacznie wi?ksza kwota ni? bud?et trzydziestokilkutysi?cznej Ostródy. Albo, ?e mo?na by z tych pieni?dzy wyp?aca? „Pi??set plus” przesz?o dziewi?ciuset dzieciom – od urodzenia do osiemnastego roku ?ycia.

Tymczasem autorzy tej intrygi wykazali si? przebieg?o?ci? godn? Reinharda Heydricha lub Waltera Schellenberga. By si? o tym przekona?, przeanalizujmy dane.

Z dost?pnych w Internecie informacji wynika, ?e ?redni koszt odnowienia zabytkowego nagrobka to kilkana?cie tys. z?. Przyjmijmy, ?e jest to kwota 12,5 tys. z?. Z tego wynika, ?e za 100 mln dotacji mo?na wyremontowa? mnie wi?cej 8 tys. grobów. Na cmentarzu przy Okopowej pochowano oko?o 200 tys. osób. ?atwo policzy?, ?e przyznane wsparcie pozwoli na restauracj? oko?o 4 procent grobów na wspomnianej nekropolii. Tak, zaledwie 4 procent!

By? mo?e jaki? t?py naziol pomy?li, ?e Pa?stwo Polskie da?o tyle ile mog?o, ?e to wystarczy na odnowienie nagrobków osób najbardziej zas?u?onych i tych pomników, które przedstawiaj? najwi?ksz? warto?? artystyczn?.

Mo?na by si? z tym zgodzi?, gdyby chodzi?o o jaki? zwyk?y polski cmentarz. Lecz nekropolia przy Okopowej to per?a sztuki funeralnej, gdzie w ogromnej liczbie spoczywa cymes polsko-?ydowskiej spo?eczno?ci. Przed jakimi dramatycznymi wyborami stan? opiekunowie tego cmentarza. Czy odrestaurowa? grób powa?anego rabina, a pozostawi? nietkni?te miejsce spoczynku wybitnego profesora? Czy przywróci? dawny wygl?d macewie zas?u?onego syjonisty, pozwalaj?c dalej niszcze? pomnikowi nieustraszonego bojownika o sprawiedliwo?? spo?eczn?? Czy zatroszczy? si? o sarkofag wirtuoza finansów, dopuszczaj?c by z?b czasu bezlito?nie gryz? p?yt? na mogile gettowego policjanta, który najlepiej jak móg? stara? si? pilnowa? porz?dku w ?ydowskiej Dzielnicy Zamkni?tej?

Chyba dla ka?dego, kto zdaje sobie spraw? z wy?ej przedstawionych okoliczno?ci jest jasne, ?e przyznanie tak niskich ?rodków na cmentarz przy Okopowej mia?o na celu doprowadzenie do swarów i podzia?ów w polskim ?rodowisku ?ydowskim. Ile? perfidii, ile jadu by?o w tej decyzji. Oczyma wyobra?ni widz? jak jej autorzy przy d?wi?kach „Horst-Wessel-Lied” wychylaj? za powodzenie powzi?tego planu kolejne kufle pienistego piwa, ?miej?c si? przy tym z?owrogo.

Jedwabne i rekompensaty

W 2001 roku ówczesny minister sprawiedliwo?ci Lech Kaczy?ski, przychyliwszy si? do pro?by rabina Michaela Schudricha, wstrzyma? ekshumacje szcz?tków ofiar pogromu w Jedwabnem.

Zapewne jednak nie poszanowaniem uczu? religijnych i empati? wobec ?ydów kierowa? si? Lech Kaczy?ski, kiedy podejmowa? t? decyzj?. Przypuszczalnie polityczne ?rodowisko przysz?ego prezydenta Polski zamierza?o wykorzysta? ten gest jako atut w dyskusji o rekompensatach za mienie po ofiarach Holokaustu. Chcieli przy stole negocjacyjnym powiedzie? organizacjom ?ydowskim: „Patrzcie wykazali?my si? w tej sprawie zrozumieniem. Wy tak?e nas zrozumcie i ograniczcie swoje ??dania.”.

Oczywi?cie koronnym argumentem u?ywanym w tej dyskusji przez polsk? prawicow? ekstrem? jest stwierdzenie, ?e Naród Polski i Pa?stwo Polskie nie brali udzia?u w Holokau?cie, ?e tylko nieliczni zdemoralizowani Polacy mordowali i okradali ?ydów.

Tymczasem prawda o rozmiarach uczestnictwa Narodu Polskiego w zag?adzie ?ydów ma znaczenie drugorz?dne, je?eli rozpatruje si? t? kwesti? w kategoriach utylitaryzmu. Ugruntowanie przekonania, ?e Polacy w okresie II Wojny ?wiatowej masowo dopuszczali si? zbrodni na swoich ?ydowskich s?siadach, le?y nie tylko w interesie ?ydów ale tak?e Polaków. Bowiem takie prze?wiadczenie buduje w Polsce barier? ochronn? zmniejszaj?c? prawdopodobie?stwo przysz?ych ekscesów antysemickich, tworzy równie? odpowiedni? atmosfer? do akceptacji przez Polaków ?ydowskich roszcze? materialnych.

A to co jest dobre dla ?ydów jest dobre dla ca?ego ?wiata, a wi?c równie? dla Polaków. ?ydzi s? t? ga??zi? drzewa ludzko?ci, która rodzi najdorodniejsze, najpo?ywniejsze, najs?odsze owoce. Z szeroko rozumianej spo?eczno?ci ?ydowskiej, która stanowi dzisiaj mniej ni? 0,3 procenta ?wiatowej populacji wywodzi si? prawie 37 procent noblistów z dziedziny ekonomii, przesz?o 25 procent z dziedziny medycyny, przesz?o 26 procent z fizyki i prawie 20 procent z chemii. Wi?c warto Polaku by? inwestowa? w ?ydów, bo by? mo?e wyleczy ci? z choroby lekarstwo odkryte przez ?ydowskiego naukowca albo ?ydowski finansista udzieli ci chwilówki, gdy znajdziesz si? w materialnych k?opotach.

Z informacji medialnych wynika, ?e ?ydowskie roszczenia do rekompensat za mienie po ofiarach Holokaustu s? do?? umiarkowane. Podobno nowojorska Organizacja Restytucji Mienia ?ydowskiego okre?li?a ich wysoko?? na bilion (tysi?c miliardów) z?otych. To nieca?e 54 procent polskiego PKB z 2016 roku. Taki ci??ar Polska z pewno?ci? jest w stanie ud?wign??. Ile osób ma zobowi?zania stanowi?ce przesz?o po?ow? ich rocznych przychodów brutto, albo wy?sze, i regularnie, bez opó?nie?, sp?acaj? swoje obci??enia? Ze stron? ?ydowsk? na pewno idzie si? porozumie? w kwestii wysoko?ci rat i czasu sp?aty. Z pewno?ci? b?dzie równie? otwarta na propozycj? uzyskania udzia?ów w maj?tku nale??cym obecnie do Pa?stwa lub samorz?dów terytorialnych.

Apel

Apeluj? do spo?eczno?ci mi?dzynarodowej o wsparcie dramatycznie topniej?cej w Polsce mniejszo?ci, jak? s? ?wiatli obywatele otwarci na ?ydowskie postulaty. Pro?b? o pomoc kieruj? w szczególno?ci do Pa?stwa Izrael oraz diaspory ?ydowskiej w Stanach Zjednoczonych.

Trzeba wyp?dzi? z Polski brunatnego demona. Pos?uszni woli m?drzejszych od nas protektorów budujmy nowoczesn?, tolerancyjn? Polin.

Ponadto dzi?kuj? Jej Ekscelencji Ambasador Izraela Annie Azari za pi?kne, bezkompromisowe s?owa w Auschwitz.

PS (bez ironii)

Sk?adam wyrazy szacunku lojalnym wobec Pa?stwa Polskiego ?ydom zamieszka?ym w Polsce oraz Polakom – patriotom pochodzenia ?ydowskiego.
_________________
benon.salon24.pl
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Reklamiarz


Wysłany:     Temat postu: Reklama Google


Powrót do góry
AtticusDołączył: 03 Paź 2016
Posty: 28

PostWysłany: Wto Lut 13, 2018 5:25 pm    Temat postu: J.T. GROSS O POLSKIM UDZIALE W ZAG?ADZIE: POSTAWCIE POMNIKI Odpowiedz z cytatem

Jakby? nazwa? ten polski udzia?? Wspó?odpowiedzialno?? za Holocaust?

Albo wspó?udzia?. Jest wiele sposobów na okre?lenie tego, co si? dzia?o. Natomiast PiS w tej sprawie, po raz kolejny, doprowadzi? do katastrofy wizerunkowej Polski. Nikt by tego nie wymy?li?, je?li chodzi o skuteczno??. Tu o co? innego chodzi?o.

Ale co im Grabowski z Engelking przeszkadzaj?? Co takiej wielkiej partii zrobi pi?ciu historyków?

Oni walcz?, jak twierdz?, z „pedagogik? wstydu”. To si? dobrze wpisuje w te podstawowe has?a, które brzmi? bardzo atrakcyjnie. Nie b?dziemy sobie wi?cej wylewa? pomyj na g?ow?. Byli?my dzielni i wspaniali, sami bohaterowie. Jeszcze nauczymy zagranic?. No i to puszczamy do parlamentu w formie ustawy.

Ale przysz?a bardzo silna reakcja, najsilniejsza po 1989 roku.

No bo autorzy ustawy i PiS-owscy parlamentarzy?ci w ?yciu swoim nie przeczytali ani jednego ?wiadectwa ?yda, który prze?y? Zag?ad? w Polsce. Tam w ka?dej relacji jest: zanim tym szcz??liwcom uda?o w ko?cu spotka? kogo? przyzwoitego, kto im pomóg? (dlatego mogli po wojnie zostawi? ?wiadectwo!), to ka?dy z nich przeszed? gehenn? zdrad, szanta?y, gwa?tów, rabunków i wszystkiego najgorszego ze strony polskich wspó?obywateli. I dlatego uratowani z Zag?ady natychmiast reaguj? na to jak na zamach na w?asn? pami?? o tym, co si? wydarzy?o. Pierwsze strony gazet izraelskich zape?niaj? si? relacjami ocalonych i – w zwi?zku z tym – reakcjami polityków.
Ale polski rz?d mówi, ?e w Izraelu chodzi o kampani? wyborcz?. A wszystko zacz??o si? w Knessecie od wyst?pienia Jaira Lapida, przywódcy opozycyjnej partii Jest Przysz?o?? (Jesz Atid), który owszem chcia? waln?? w rz?d, ale izraelski.
Tam si? wylewa masa g?osów ludzi, którzy powoli zacz?li ju? traktowa? Polsk? jako w miar? normalne miejsce. Mieli do czynienia po sprawie Jedwabnego z ca?ym mnóstwem historyków i zwyk?ych osób, którzy przyje?d?ali z Polski, po dyskusji o Jedwabnem i pytali o ich historie oraz do?wiadczenia. Ci Polacy robili bardzo dobre wra?enie. I ros?o poczucie, wyrabia? si? konsensus, ?e naprawd? co? si? zmieni?o w Polsce na lepsze.

A jaki by? image Polski przed Jedwabnym?

?e to jest przekl?ty kraj.

To jest adekwatne okre?lenie?

Zawsze z takimi komentarzami polemizowa?em. Mnie si? to cz?sto zdarza?o.

Z jakimi komentarzami?

?e wszyscy Polacy mordowali ?ydów, ?e byli gorsi od Niemców.

Dlaczego gorsi od Niemców?

Dlatego, ?e to byli znajomi. Ludzie, którzy ci? znaj? i ty ich znasz.

A to byli znajomi?

Zazwyczaj tak. Jak czytasz ?wiadectwa z czasów okupacji, to jest prawie wsz?dzie powiedziane, ?e osoba, która ci? zdradza albo próbuje zabi?, to jest kto?, kogo znasz. W relacji Wassersteina o Jedwabnem w?osy staj? d?ba dopiero wtedy, kiedy on mówi: a ci najgorsi to… Jurek, Stasio, Józio, Maciek. I potem nazwiska. I to jest przekroczenie innej granicy. Sytuacja, w której przyje?d?aj? i morduj? jacy? obcy ludzie z innej kultury, w mundurach, którzy mówi? innym j?zykiem, to jest co innego od tego, kiedy sprzedaje ci? albo podrzyna ci gard?o go??, z którym chwil? wcze?niej pi?k? kopa?e?.

To z czym polemizowa?e??

Mówi?em, ?e by?o ró?nie. Nie mo?na uogólnia?. Ale niestety by?o cz?sto w?a?nie tak.
Dlaczego u?ywasz formy czasu przesz?ego? Ju? z tym nie polemizujesz?

Polemizuj?. Dawno nie zabiera?em g?osu w tej sprawie.

Nikt ju? ci? o to nie pyta?

Powiedzia?o mi si? w czasie przesz?ym. Ju? dawno nie mia?em tej sytuacji, ?ebym mia? publiczne wyst?pienia na ten temat.

Pogorszy?o ci si? zdanie o Polakach?

Pogorszy?o mi si? zdanie. Im wi?cej wiem na ten temat. Pogorszy?o na temat tego, co si? wydarzy?o w czasie wojny. To si? w g?owie nie mie?ci.

Jak wygl?da wspó?udzia? Polaków w Holocau?cie?

Jak ju? mówi?em: ka?de miejsce, ka?da relacja ?yda, który prze?y?, a wi?c szcz??liwca, oznacza zazwyczaj, ?e spotka? kogo?, kto mu skutecznie i przyja?nie pomóg?, ale wcze?niej wystawiony jest na prób? denuncjacji, rabunku, morderstwa, gwa?tu. Nie przypominam sobie innych relacji. Na pewno to si? zdarzy?o, je?li kto? mia? wielu dobrych przyjació?. Faktem jest, ?e nie mo?na by?o si? pokaza? na ulicy nie dlatego, ?e tam chodzi? Niemiec i ?apa?, ale dlatego, ?e dzieci krzycza?y ?yd, jak tylko czu?y, ?e to jest ?yd.

Nawet nie mówi? o szmalcownikach. To jest co? strasznego, jak si? czyta relacje ludzi, którzy to prze?yli. I ten drobny fakt, który ma tutaj znaczenie absolutnie fundamentalne, ?e w Polsce przed wojn? mieszka?o niespe?na 3,5 mln ?ydów, w ka?dej prawie miejscowo?ci. Wi?c to s? do?wiadczenia uniwersalne. To by?a norma, nie wyj?tek. Wyj?tkiem byli ratuj?cy. To s? wyj?tki, które w dodatku strasznie k?uj? w oczy reszt? spo?ecze?stwa.

Opowie?? o tym, jakie straszne si? rzeczy dzia?y w Polsce, to nawet nie musi by? opowie?? ?ydów. Wystarczy pos?ucha? relacji Sprawiedliwych w?ród Narodów ?wiata. Co si? z nimi dzia?o, kim oni byli w kontek?cie swojej spo?eczno?ci. Sk?d przychodzi?o do nich zagro?enie i jak oni na nie reagowali. Ten fakt, ?e ludzie si? boj? powiedzie? – co by?o uniwersalnym zjawiskiem – ?e ukrywali ?ydów, bo to powoduje gwa?t i pogard? ze strony otoczenia. To jest obraz spo?ecze?stw polskiego, który jest straszny. I ?eby o tym nic nie wiedzie?? A wspó?czesne pokolenie nie wie o tym nic.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Adres AIM
AtticusDołączył: 03 Paź 2016
Posty: 28

PostWysłany: Wto Lut 13, 2018 5:31 pm    Temat postu: J.T. GROSS O POLSKIM UDZIALE W ZAG?ADZIE: POSTAWCIE POMNIKI Odpowiedz z cytatem

Próbuj?c wyja?ni? polsk? znieczulic? na krzywd? uchod?ców nieprzepracowaniem win wobec ?ydów z czasów II Wojny ?wiatowej, napisa?e?, ?e Polacy zabili wi?cej ?ydów ni? Niemców.
Zaczn? od tego, ?e to nie jest w ogóle moje okre?lenie, tylko okre?lenie historyka prof. Marcina Zaremby, który w recenzji Z?otych ?niw u?y? tego zdania. W przypisie do tego tekstu pokazuj? oszacowanie, z którego czarno na bia?ym wynika, ?e Niemców w kampanii wrze?niowej, podczas okupacji i powstania warszawskiego zabito nie wi?cej ni? 30 tysi?cy. ?ydów parokrotnie, by nie powiedzie? wielokrotnie wi?cej. Nikt, kto si? tym zajmuje, nie ma co do tego cienia w?tpliwo?ci. Co wi?cej, te zbrodnie maj? miejsce przez ca?y czas trwania Zag?ady. Niemcy zaczynaj? mordowa? ?ydów masowo od lata 1941 i to jest pora, w której si? dzieje Jedwabne i wiele innych rzeczy dooko?a. I potem, równo, do samego ko?ca okupacji zbrodniom niemieckim towarzysz? mordy na ?ydach, w których uczestnicz? Polacy-katolicy. Wystarczy poczyta? rocznik „Zag?ada ?ydów” albo ksi??ki publikowane przez historyków zwi?zanych z Centrum bada? nad Zag?ad? ?ydów w Polskiej Akademii Nauk.

A dlaczego Polacy nie zabijaj? wcze?niej?

Bo Niemcy nie zabijaj? ?ydów.

Czyli to nie jest w?asny pomys?.

Oczywi?cie. To w ogóle nie jest w?asny pomys?. Gdyby nie wojna, gdyby nie Niemcy, nikt w Polsce by nie zabija? ?ydów. Polski antysemityzm nie by? eksterminacyjny. To nie jest sprawa spekulacji, tylko takie s? fakty. ?ydzi mieszkali na tej ziemi od tysi?ca lat i – wyj?wszy wojny i powstania ludowe – ?ydów na ogó? nie zabijano.

Problem z tymi liczbami nie polega na tym, ?e nie s? prawdziwe, tylko na zestawianiu ich. Co by mia?o w?a?ciwie wynika? z tego, ?e Polacy zabili wi?cej ?ydów ni? Niemców? Gdyby nie zostali jednocze?nie napadni?ci przez Niemców i ZSRR, mo?e by zabili Niemców wi?cej ni? ?ydów, ale czy to by zmieni?o twoje zdanie na temat antysemityzmu? Zreszt? o Francuzach mo?esz powiedzie? to samo. W obronie Francji ich ?o?nierze zabili nie wi?cej ni? 40 tys. Niemców i jakie? 2 tys. zabi?a francuska Resistance, czyli ruch oporu. A do obozów wys?ali 75 tys. ?ydów. Co ma z tego wynika??

Dok?adnie to samo, ?e Francuzi zabili wi?cej ?ydów ni? Niemców. Wiemy sk?din?d, ?e bitno?? Francuzów w tej wojnie to nie jest ich najwi?kszy powód do dumy – to si? nazywa?o po francusku drôle de guerre (udawana walka – przyp. red.).

We Francji dzia?a rz?d Vichy, a pa?stwo polskie jest zniszczone. To zupe?nie inna sytuacja.

Na pewno. Ale nie polega to na tym, ?e tu jest pa?stwo, a tam nie ma.
We Francji zgin??o wi?cej polskich ?ydów ni? francuskich w?a?nie dzi?ki temu, ?e istnia?o francuskie pa?stwo. To przyk?ad z ksi??ek Tima Snydera.

Francuskich ?ydów zgin??o stosunkowo ma?o, to prawda, ale holenderskich zgin??o bardzo du?o. Siedemdziesi?t par? procent. Te krytyki do mnie nie przemawiaj?.

W swoim tek?cie piszesz, ?e Polacy powo?uj? si? na to, ?e mamy najwi?ksz? ilo?? drzewek w Yad Vashem i dodajesz: „czemu si? nie nale?y dziwi?, zwa?ywszy ?e przed wojn? Polska mia?a zdecydowanie najliczniejsz? ludno?? ?ydowsk?”. Ale ten kontekst dzia?a w obie strony i wobec ratowania i wobec mordowania ?ydów. Nie wspominasz o tym.

Tak. Ale rozumiesz, ?e ten tekst, o którym mówisz, ma tysi?c s?ów?

I to jest zarzut badaczy z Centrum Bada? nad Zag?ad? ?ydów, przyjaznych ci bardzo. Oni zajmuj? si? badaniem tego problemu powiat po powiecie, wychodz? im ró?ne rzeczy, w w?growieckim wychodzi bardzo negatywny obraz Polaka, a z kolei w bielsko-podlaskim bardzo pozytywny. Mimo to nie kwestionuj? twoich liczb, tylko mówi?, ?e podane w felietonie, a nie w ksi??ce z ca?ym kontekstem, sugeruj? co? innego ni? znacz?.

To jest mo?liwe. Fakt pozostaje faktem, ?e w Polsce wymordowano niesamowit? ilo?? ludzi. Ja w ten sposób chcia?em powiedzie?, ?e w Polsce Polacy zabili bardzo du?o ?ydów. Jak ja powiem 100 albo 200 tysi?cy to jest cyferka. A jak powiem, ?e Polacy zabili wi?cej ?ydów ni? Niemców – to zupe?nie inaczej to zabrzmi. Takie zestawienie przemawia do cz?owieka. I ludzie zaczynaj? si? zastanawia?. Awanturuj? si?, oczywi?cie, ale dlatego, ?e w ogóle nie chc? przyj?? do wiadomo?ci tego, co tam si? dzia?o.

To jest sposób na pokazanie moralnego wymiaru tych liczb. Jak sobie pomy?lisz teraz i do tej ca?ej konstrukcji – czym by?a wojna, Niemcy, Polacy, ca?a ta opowie?? – w?o?ysz zdanie w poprzek tej ca?ej narracji: „W czasie wojny polskie spo?ecze?stwo na rozmaite sposoby wymordowa?o wi?cej ?ydów ni? zabi?o Niemców”, to nagle staniesz kompletnie zdumiony przed tym. Musimy spojrze? na zjawisko, które jest kluczowe dla polskiej historii XX wieku i prze?laduje nas do dzi?. Sk?d antysemityzm teraz wychodzi w spo?ecze?stwie?
http://krytykapolityczna.pl/kraj/jan-tomasz-gross-slawomir-sierakowski-wywiad-polska-antysemityzm-holokaust/
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Adres AIM
BenonDołączył: 02 Wrz 2013
Posty: 34

PostWysłany: Sob Mar 10, 2018 5:07 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Czy poda? pióro Pani Ambasador?

W pi??dziesi?t? rocznic? Marca ‘68 Pani Ambasador Izraela parodiuj?c j?zyk polski wyduka?a przemówienie, które mo?e spowodowa? nieoczekiwane dla niej konsekwencje.

Pani Ambasador Anna Azari by?a uprzejma powiedzie?:

„Przez ostatnie pó?tora miesi?ca (czyli – jak przypuszczam – od s?awetnej oracji Pani Ambasador w Auschwitz) ju? wiem jak ?atwo w Polsce obudzi? i przywo?a? wszystkie demony antysemickie, nawet kiedy w kraju prawie nie ma ?ydów.”. [1]

Antysemityzm – zw?aszcza dla cz??ci ?ydów – jest poj?ciem bardzo pojemnym. Za antysemityzm mo?e by? przez nich uznana uargumentowana krytyka pewnych poczyna? ?ydowskich. Niew?tpliwym za? przejawem antysemityzmu s? postulaty zag?ady ?ydów. Kiedy wi?c Pani Ambasador Azari mówi o „wszystkich demonach antysemickich”, to mo?na domniemywa? i? dysponuje wiarygodnymi wiadomo?ciami, ?e na przyk?ad Polacy zmawiaj? si? aby siekierami i orczykami wymordowa? polskich ?ydów albo, ?e nasza mocarna armia otrzyma wkrótce rozkaz by najecha? na Pa?stwo Izrael.

Jednak Pani Ambasador nie poda?a ?adnych konkretnych przyk?adów zbrodni, ani innych l?ejszych gatunkowo post?pków, do których popychaj? nas owe antysemickie demony.

Ta lakoniczno?? rodzi do?? nieprzyjemne skutki dla Pani Ambasador.

Z tablicy na stronie 365 „Ma?ego Rocznika Statystycznego 1939” wynika, ?e spo?ród ?ydów stanowi?cych oko?o 10 procent ówczesnego spo?ecze?stwa polskiego rekrutowa?o si?:

- a? 48 procent skazanych za przekupstwo urz?dnika,
- a? 17 procent skazanych za sprzedajno?? urz?dnicz?,
- a? 31 procent skazanych za str?czycielstwo i sutenerstwo.

Powy?sze dane dotycz? skazanych w roku 1937. [2]

Z lektury has?a „Biuro Polityczne KC PZPR” oraz innych hase? w Wikipedii mo?na si? dowiedzie?, ?e w Biurze Politycznym PPR w okresie grudzie? 1945 – grudzie? 1948 by?o 37,5 procenta osób pochodzenia ?ydowskiego, podczas gdy ?ydzi stanowili wtedy oko?o 1 procent ludno?ci Polski. [3]

Po co przywo?uj? te liczby? Po to aby wykaza?, ?e je?eli Pani Ambasador nie przedstawiaj?c ?adnych dowodów zarzuca dzisiaj Polakom op?tanie przez wszystkie (a wi?c tak?e i te najgorsze) demony antysemityzmu, to tym bardziej opieraj?c si? na przytoczonych przeze mnie twardych danych powinna podpisa? si? pod nast?puj?cym o?wiadczeniem:

„Po przestudiowaniu statystyk wiem jak ?atwo nak?oni? ?ydów do przekupstwa, ?apówkarstwa, sutenerstwa i s?u?enia politycznej tyranii.”

To jak Pani Ambasador? Poda? Pani pióro?
_________________
benon.salon24.pl
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
AtticusDołączył: 03 Paź 2016
Posty: 28

PostWysłany: Wto Mar 20, 2018 7:56 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Publikuj?c taki post, jakby si? Pan podpisa? "antysemita".
Katolików w II RP by?o ok. 66% czyli 6 razy wi?cej ni? ?ydów
Tekst k?amie. Przest?pstwa urz?dnicze katolicy pope?nili 32!!! razy cz??ciej ni? ?ydzi. 10 razy cz??ciej pope?niali przest?pstwa w ogóle i to przy, mo?na bezpiecznie za?o?y?, stronniczo?ci ?cigaj?cych, ze wzgl?du na spory antysemityzm w tamtych czasach w RP. Katolicy 41 razy cz??ciej mordowali ni? ?ydzi.
Sama zasada wybierania tylko kilku danych, na "dowód" tego, ?e ?ydzi byli gorsi, to klasyka antysemityzmu. W kraju obozów zag?ady, gdzie wymordowano 90% ?ydów, powinien si? Pan szczególnie za to wstydzi?

https://drive.google.com/file/d/1ENc4UbUWHS1ioNlezGuteJO-FGwdeFhw/view?usp=sharing
http://istmat.info/files/uploads/51382/maly_rocznik_statystyczny_1939.pdf
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Adres AIM
BenonDołączył: 02 Wrz 2013
Posty: 34

PostWysłany: Pią Kwi 13, 2018 1:13 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Prezydencie Riwlin, tu jest Kraj Polaków!

12 kwietnia 2018 roku Prezydent Izraela Re’uwen Riwlin podczas wspólnego wyst?pienia z Prezydentem RP Andrzejem Dud? powiedzia?:

„Dzi?kuj?, ?e zgodzi? si? pan, panie prezydencie, razem z nami uczestniczy? w tym Marszu ?ywych; Marszu ?ywych, którym chc? powiedzie? do tych wszystkich, którzy zgin?li, do ?ydów: zobaczcie, pa?stwo ?ydowskie jest tutaj, dba o was, wszyscy jeste?my z wami.” [1]

W zwi?zku z tym musz? stanowczo zaprotestowa?.

Panie Prezydencie Riwlin, szanuj?c Pana i ?ydów oraz bolej?c nad tragedi? Holokaustu, o?wiadczam Panu, ?e tutaj nie ma i – daj Bo?e – nie b?dzie Pa?stwa ?ydowskiego. Mi?dzy Odr?, Bugiem, Ba?tykiem a Tatrami jest Pa?stwo Polaków. Pa?stwo ?ydowskie znajduje si? nad Morzem ?ródziemnym i Morzem Czerwonym.

Polacy szanuj? go?ci – czasami a? za bardzo. Jednak gospodarz ma prawo wyrzuci? go?cia, który wyci?ga r?k? po jego w?asno??.

Panie Prezydencie Rywlin, prosz? nie stawia? nas w trudnej sytuacji. To mimo wszystko przykre, kiedy trzeba bezczelnego go?cia chwyci? za ko?nierz i wyprowadzi? za drzwi.
_________________
benon.salon24.pl
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
AtticusDołączył: 03 Paź 2016
Posty: 28

PostWysłany: Sob Kwi 14, 2018 5:24 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Do swojego manipulatorskiego cytatu si? nie odniesiesz?
Je?li kto? jest antysemit?, to nic dziwnego, ?e za wszelk? cen? szuka dziury w ca?ym. Prezydent mówi?c, ?e "pa?stwo ?ydowskie jest tutaj" mówi? o sobie i innych przedstawicielach tego pa?stwa, którzy tu przyjechali, na groby swoich przodków, w trosce o pami?? o nich. Tacy jak Ty ju? wyrzucali z Polski ?ydów, ?api?c "za ko?nierz", ostatnio w 1968.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Adres AIM
BenonDołączył: 02 Wrz 2013
Posty: 34

PostWysłany: Sob Maj 26, 2018 2:04 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Pozna? 1956 – Jerozolima 2018

Czy ?ydzi i ich ameryka?scy poplecznicy maj? moralne prawo do oskar?ania Polski i Polaków?

Nied?ugo b?dziemy obchodzili kolejn? rocznic? Pozna?skiego Czerwca. Prawie 62 lata temu oko?o 100 tys. Poznaniaków zbuntowa?o si? przeciwko stalinowsko-komunistycznej w?adzy, która do st?umienia zamieszek u?y?a wojska uzbrojonego mi?dzy innymi w czo?gi i dzia?a. Na skutek pacyfikacji zgin??o 49 protestuj?cych, a kilkuset zosta?o rannych. Pomimo, ?e cz??? buntowników zdoby?a bro? paln?, sposób w jaki PZPR-owski re?im gasi? pozna?skie zamieszki uznawany jest za przejaw krwawego pa?stwowego terroru. [1]

Wed?ug szacunków w?adz izraelskich co najmniej 35 tys. Palesty?czyków ze Strefy Gazy zaprotestowa?o 14 maja 2018 roku przeciwko przeniesieniu ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy. T?umi?c rozruchy si?y izraelskie zabi?y 58 Palesty?czyków, a 2771 rani?y. Or?? protestuj?cych stanowi?y przede wszystkim proce i koktajle Mo?otowa. [2]

Je?eli reakcja w?adz PRL na protest Poznaniaków w czerwcu 1956 roku by?a krwawym terrorem, to by?a nim tak?e odpowied? w?adz Izraela na protest Palesty?czyków przeciwko przeniesieniu ambasady USA w maju 2018 roku.

Chocia? r?ce izraelskich ?o?nierzy ociekaj? krwi? palesty?skich cywilów, nie przeszkadza to pewnym ?rodowiskom ?ydowskim i ich ameryka?skim poplecznikom oskar?a? Polaków i Polsk? o urojone lub wyolbrzymione, wzgl?dnie nieudowodnione, zbrodnie wspó?udzia?u w Holokau?cie, nie przeszkadza to im równie? zg?asza? kuriozalne roszczenia do bezspadkowego mienia po ofiarach Shoah.

„Po owocach ich poznacie.” – powiedzia? dawno temu pewien Zacny ?yd (byli kiedy? tacy i zapewne s? te? dzisiaj). Majowa rze? w Jerozolimie to tylko jeden z przyk?adów, ?e ?ydowskie krzewy w Izraelu, USA i w innych miejscach rodz? wilcze jagody.

Polaków próbuje si? sk?oni? do zjedzenia tych jagód dwoma sposobami. ?yd odgrywaj?cy rol? z?ego ok?ada nas pi??ciami i wymierza kopniaki gro??c, ?e je?eli nie zjemy zatrutych owoców, b?dziemy zdychali powoli i w m?czarniach od jego razów. ?yd odgrywaj?cy rol? dobrego podaje nam wilcze jagody w porcelanowej miseczce, posypane cukrem, ciep?o si? przy tym u?miechaj?c.

B?d?my odporni na te gro?by i podst?py.
_________________
benon.salon24.pl
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Wolna dyskusja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
statystyka