Wirtualny KNURÓW - Strona główna Wirtualny KNURÓW
Forum dyskusyjne
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

O Powstaniu Warszawskim zwi??le i otwarcie

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Wolna dyskusja
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BenonDołączył: 02 Wrz 2013
Posty: 34

PostWysłany: Nie Lip 31, 2016 4:36 pm    Temat postu: O Powstaniu Warszawskim zwi??le i otwarcie Odpowiedz z cytatem

O Powstaniu Warszawskim zwi??le i otwarcie

Co chcieli osi?gn?? organizatorzy Powstania Warszawskiego? Co spowodowali? Jak oceni? powstanie i jego organizatorów? Jaka lekcja p?ynie z Powstania Warszawskiego dla wspó?czesnych Polaków?

Powstanie Warszawskie rozpocz??o si? 1 sierpnia 1944 roku. Jego celem militarnym by?o opanowanie Warszawy przez Armi? Krajow? przed wkroczeniem do stolicy Polski wojsk sowieckich. Ale cel militarny stanowi? tylko ?rodek do osi?gni?cia celu politycznego. A tym by?o stworzenie sytuacji, która wymog?aby na Rosji Radzieckiej uznanie Rz?du Rzeczypospolitej na Uchod?stwie i Polskiego Pa?stwa Podziemnego za legaln? w?adz? w Polsce. Powsta?cy mieli wyst?pi? wobec wchodz?cej do Warszawy Armii Czerwonej w roli reprezentuj?cego naród "gospodarza". Organizatorzy Powstania Warszawskiego ?ywili nadziej?, ?e zbrojna manifestacja w Stolicy "wstrz??nie sumieniami" Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, i ?e pa?stwa te wycofaj? si? z postanowie? konferencji w Teheranie (28.11.-01.12.1943) przyzwalaj?cych na wasalizacj? Polski wobec Moskwy.

Cele postawione przez organizatorów Powstania nie zosta?y osi?gni?te. Armia Krajowa i inne organizacje zbrojne walcz?ce po stronie Polskiego Pa?stwa Podziemnego by?y zbyt s?abe by pokona? si?y niemieckie w Warszawie. Sowieci za? tu? po wybuchu powstania wstrzymali id?c? w kierunku stolicy Polski ofensyw?. A sumienia zachodnich aliantów nie by?y "wstrz??ni?te" warszawskim zrywem na tyle by podj?? dzia?ania zmierzaj?ce do skre?lenia Polski z listy przeznaczonych Stalinowi trofeów wojennych.

Ponadto Powstanie Warszawskie przynios?o szereg fatalnych skutków, które sprawiaj?, ?e zas?uguje ono na miano katastrofy.

W Powstaniu Warszawskim straci?o ?ycie w przybli?eniu 185 tys. Polaków, czyli oko?o 11 razy wi?cej ni? w Bitwie nad Bzur? w 1939 roku, oko?o 41 razy wi?cej ni? w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku i oko?o 81 razy wi?cej ni? W?grów w Powstaniu w 1956 roku.

Miar? czego? co mo?na nazwa? nat??eniem masakry podczas dzia?ania z u?yciem przemocy jest przeci?tna dzienna liczba zabitych. W Powstaniu Warszawskim wynosi?a ona mniej wi?cej 2937 Polaków i by?a oko?o 2,5 raza wy?sza ni? w Bitwie nad Bzur?, oko?o 8,5 raza wy?sza ni? w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku oraz oko?o 24,5 raza wy?sza ni? w Powstaniu W?gierskim w 1956 roku (straty w?gierskie).

Trzeba podkre?li?, ?e mniej wi?cej 95% Polaków u?mierconych w Powstaniu Warszawskim stanowili cywile. Szczególnie krwawo na kartach historii Powstania zapisa?y si? Rze? Woli (5-12.08.1944) i Rze? Ochoty (4-25.08.1944) podczas których Niemcy i ich sojusznicy wymordowali oko?o 55 tys. bezbronnych osób, w tym kobiet, dzieci i starców. Dla porównania: mniej wi?cej tyle samo Polaków zgin??o z r?k ukrai?skich nacjonalistów w czasie Rzezi Wo?y?skiej (luty 1943 - luty 1944).

Podczas Powstania i po jego kapitulacji Niemcy wyp?dzili oko?o 550 tys. osób z Warszawy i oko?o 100 tys. z miejscowo?ci w jej pobli?u. Blisko 60 tys. spo?ród tych osób wys?ano do obozów koncentracyjnych, a oko?o 90 tys. na roboty przymusowe w Rzeszy.

Ofiara jak? z?o?yli Polsce Powsta?cy Warszawscy - przede wszystkim szeregowi ?o?nierze i ni?si dowódcy - by?a ogromna. Trzeba wspomnie? chocia?by o tym, ?e Niemcy do pocz?tku wrze?nia 1944 roku traktowali AK-owców nie jako ?o?nierzy lecz bandytów i cz?sto rozstrzeliwali wzi?tych do niewoli bojowników.

Konsekwencj? powstania Warszawskiego by?y równie? wielkie straty materialne si?gaj?ce 70% maj?tku Stolicy i jej ludno?ci. Po wybuchu Powstania Niemcy rozpocz?li planowe niszczenie zabudowy Warszawy i kontynuowali je po zako?czeniu walk. Jednocze?nie rabowali wszystko co si? tylko da?o i przedstawia?o dla nich jak?? warto??: z?oto i inne kosztowno?ci, urz?dzenia techniczne, meble, dywany, instrumenty muzyczne; tak?e szyny tramwajowe i kable telefoniczne, które wyrywali z ziemi w celu uzyskania surowca.

Organizatorzy Powstania Warszawskiego ponosz? win? za sprowadzenie zwi?zanej z nim katastrofy, mogli bowiem z du?ym prawdopodobie?stwem przewidzie? - i cz?stokro? przewidywali - jakie b?d? skutki Powstania. Co wi?cej: przynajmniej na cz??? z tych skutków si? godzili.

?wiadcz? o tym nast?puj?ce przes?anki.

Po pierwsze, dowódca Armii Krajowej gen. Tadeusz Bór-Komorowski otrzymywa? przed 1 sierpnia 1944 roku meldunki informuj?ce go, ?e akcje podobne do Powstania Warszawskiego, przeprowadzane w ramach tak zwanego Planu "Burza" na Wo?yniu, Wile?szczy?nie i Lubelszczy?nie, ko?czy?y si? fiaskiem. Bór-Komorowski wiedzia?, ?e wyst?pienia "w roli gospodarza" wobec wkraczaj?cej na tereny II Rzeczypospolitej Armii Sowieckiej skutkowa?y aresztowaniami lub egzekucjami miejscowych dowódców Armii Krajowej, rozbrajaniem oddzia?ów AK i przymusowym wcielaniem ?o?nierzy z rozwi?zanych jednostek do podporz?dkowanej Sowietom Armii Berlinga. Zatem istnia?o prawdopodobie?stwo granicz?ce w?a?ciwie z pewno?ci?, ?e w Warszawie Sowieci zastosowaliby podobny scenariusz, gdyby Armii Krajowej uda?o si? jakim? cudem opanowa? Stolic? i powita? "po gospodarsku" wkraczaj?c? do niej Armi? Czerwon?.

Po drugie, organizatorzy Powstania Warszawskiego zdawali sobie spraw?, ?e si?y jakie mog? wykorzysta? do walki w Stolicy s? znacznie s?absze od si?, które mog? przeciwstawi? im Niemcy. Informacje dostarczane przez wywiad AK mog?y nie by? superdok?adne, ale by?y dostatecznie miarodajne by mie? ?wiadomo?? mia?d??cej przewagi Niemców.

Wed?ug genera?a Jerzego Kirchmayera uzbrojenie i amunicja b?d?ce w dyspozycji Okr?gu Warszawskiego AK w dniu 1 sierpnia 1944 r. by?y wystarczaj?ce dla 3,5 tys. ?o?nierzy na dwa dni walki, je?eli pominie si? braki w broni ci??kiej. Zatem rzeczywisty stan liczebny jaki mogli bra? pod uwag? w swoich kalkulacjach inicjatorzy Powstania to owe 3,5 tys. ?o?nierzy, a reszt? z oko?o 50-tysi?cznego stanu ewidencyjnego AK w Okr?gu Warszawskim mo?na by?o traktowa? jedynie jako rezerw? osobow?.

Wspomniane 3,5 tys. ?o?nierzy AK inicjatorzy Powstania zdecydowali si? wys?a? przeciwko Niemcom w Warszawie orientuj?c si?, ?e w Stolicy jest kilkana?cie tysi?cy dobrze uzbrojonych hitlerowskich ?o?nierzy i policjantów. Zatem prowodyrzy Powstania postanowili rozpocz?? bój z przeciwnikiem maj?cym kilkukrotn? przewag?, co z pewno?ci? nie zapowiada?o sukcesu.

Trzeba doda?, ?e nie ca?a bro? zgromadzona w magazynach Warszawskiego Okr?gu AK trafi?a przed godzin? "W" do r?k Powsta?ców, dlatego do boju 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 ruszy?o nie wzmiankowane 3,5 tys. lecz jedynie oko?o 2,5 tys. uzbrojonych polskich ?o?nierzy.

Po trzecie, nale?a?o spodziewa? si?, ?e po wybuchu Powstania Niemcy b?d? stosowali krwawy terror wobec cywilnej ludno?ci Warszawy. Za takim wnioskiem przemawia?y przeprowadzane przez Niemców liczne akcje odwetowe wymierzone w cywilów znajduj?cych si? na terenach dzia?a? wojskowych i partyzanckich.

Po czwarte, podejmuj?c w 1944 roku decyzj? o wybuchu powstania w Warszawie nie sposób by?o pomin?? w rachubie ryzyka ogromnych zniszcze? materialnych, do jakich mo?e ono doprowadzi?. Organizatorzy Powstania Warszawskiego znali przebieg i skutki Powstania w Getcie Warszawskim w 1943 roku. Wiedzieli zatem, ?e nagminnie stosowan? przez Niemców metod? walki by?o wówczas palenie domów. Wiedzieli, ?e po st?umieniu ?ydowskiego Powstania Niemcy zrównali z ziemi? prawie wszystkie budynki, jakie jeszcze na terenie by?ego Getta pozosta?y.

Po pi?te, dowództwo Powstania Warszawskiego zdecydowa?o si? na kapitulacj? dopiero na pocz?tku pa?dziernika. Tymczasem Powstanie mo?na by?o podda? na podobnych warunkach ju? w pierwszych dniach wrze?nia. 3 wrze?nia bowiem, pod presj? zachodnich aliantów, Niemcy wydali o?wiadczenie, ?e respektuj? prawa kombatanckie ?o?nierzy Armii Krajowej, co oznacza?o, ?e b?d? traktowali pojmanych AK-owców jako je?ców wojennych. W pierwszych dniach wrze?nia by?o ju? wiadomo, ?e Powstanie jest kl?sk? i hekatomb? Warszawy. I dlatego ju? wtedy dowództwo AK winno podj?? kroki by Rze? 44 zako?czy?.

Po szóste, naiwno?ci? ze strony organizatorów Powstania by?a wiara, ?e moralny wstrz?s wywo?any walk? Polaków w Stolicy sk?oni Stany Zjednoczone i Wielk? Brytani? do rewizji dotycz?cych Polski ustale? Konferencji Tehera?skiej.

W polityce mi?dzynarodowej panuje zasada prymatu w?asnego interesu narodowego nad zobowi?zaniami (zw?aszcza moralnymi) wobec innych pa?stw. Inicjatorzy Powstania mieli okazj? empirycznie pozna? t? zasad? we wrze?niu 1939 roku. Okaza?o si? wtedy, ?e Francja i Wielka Brytania zawar?y z Polsk? uk?ady nie maj?c zamiaru rzetelnie wype?nia? zobowi?za? sojuszniczych. Chodzi?o o to by pchn?? Polsk? do starcia zbrojnego z Niemcami, co chwilowo os?abia?o III Rzesz? i dawa?o Francji i Wielkiej Brytanii czas na przygotowanie si? do konfrontacji z Hitlerem.

Po owym do?wiadczeniu z 1939 roku (i wielu innych) organizatorzy Powstania powinni mie? smutn? ?wiadomo??, ?e Zwi?zek Sowiecki z uwagi na swój wielki potencja? jest dla zachodnich aliantów znacznie cenniejszym sojusznikiem w walce z pa?stwami Osi ni? Polska i ?e w zwi?zku z tym USA oraz Wielka Brytania o wiele bardziej b?d? liczy?y si? z wol? Stalina ni? Polski. Kto zdawa? sobie z tego spraw? ten wiedzia?, ?e powstanie w Warszawie w 1944 roku jest daremne.

By? mo?e jaki? polski romantyk wojskowy przeczytawszy to wszystko powie: "To prawda - przegrali?my, ale?my Niemców w Powstaniu nat?ukli.". Nale?y wi?c wspomnie?, ?e przybli?one straty niemieckie w Powstaniu Warszawskim wynosi?y: 5,8 tys. zabitych, 8,3 tys. rannych i 7 tys. zaginionych. Zatem na jednego zabitego lub zaginionego walcz?cego po stronie niemieckiej przypada oko?o czternastu Polaków, którzy stracili ?ycie w Powstaniu Warszawskim. Z gór? dwa miesi?ce Powstania to pod wzgl?dem niemieckich strat osobowych (zabici, zaginieni i ranni) jak nieca?e 6 dni trwaj?cej prawie kwarta? alianckiej operacji "Overlord" (6.06-30.08.1944).

Jaki ma sens dla Polaków analizowanie Powstania Warszawskiego po przesz?o 70 latach od jego zako?czenia?

Jeszcze kilkana?cie lat temu wojna na terenie Polski wydawa?a si? czym? ma?o prawdopodobnym. Obecne czasy nie nastrajaj? ju? tak optymistycznie. W 1944 roku nieodpowiedzialna decyzja ówczesnej elity przywódczej doprowadzi?a do gigantycznej masakry Polaków i zniszczenia czo?owej polskiej metropolii. Jak zachowa si? dzisiejsza polska elita, je?li - nie daj Bóg - stanie przed konieczno?ci? wojennych wyborów? Czy dokona ich roztropniej ni? decydenci Rz?du Londy?skiego i Polski Podziemnej? Jak na jej post?powanie wp?yn? do?wiadczenia Powstania Warszawskiego? Czy zdecyduje si? na podj?cie walki, gdy nie b?dzie ona mia?a widoków powodzenia? A mo?e b?dzie sparali?owana tragedi? Powstania do tego stopnia, ?e nie odwa?y si? podj?? dzia?a? zbrojnych nawet wtedy gdy takowe b?d? mia?y sens i realne szanse na sukces?

Trzeba pami?ta?, ?e odpowiedzi na te pytania zale?? w du?ej mierze od spo?ecznego - czyli naszego - przyzwolenia. A to na co przyzwalamy wynika z naszej wiedzy i pogl?dów. Dlatego warto zg??bia? wiedz? o Powstaniu Warszawskim.

Bibliografia:

Powstanie Warszawskie (1)
Powstanie Warszawskie (2)
Kirchmayer Jerzy, Powstanie Warszawskie 1944, Ksi??ka i Wiedza, 1984
Rze? Woli
Rze? Ochoty
Zburzenie Warszawy
Akcja "Burza"
Konferencja w Teheranie
Bitwa nad Bzur?
Bitwa Warszawska 1920
Powstanie W?gierskie 1956
Powstanie w Getcie Warszawskim
Rze? Wo?y?ska
Operacja "Overlord"
_________________
benon.salon24.pl
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Reklamiarz


Wysłany:     Temat postu: Reklama Google


Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wirtualny KNURÓW Strona Główna -> Wolna dyskusja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
statystyka